Shipping company

Gerrards Rederi AS, Kristiansand

Grunnlagt
1935
 • REDERIETS HISTORIE I KORTVERSJON.

  Starten

  Den 28.juni 1935 ble Skibs AS Songdal stiftet i Kristiansand - med Johan Gerrard som disponent. Johan Christian Gerrard var født i Skien i 1901. Han kom snart til Kristiansand, hvor han tok handelsutdannelse og gikk deretter videre til bankpraksis i inn- og utland. I disse årene var Johan Gerrard opptatt av grossistforetning og skipshandel - noe som må ha vært like bra, da skipsfarten led under langvarig depresjon, og Sørlandet hadde forlengst mistet sitt hegemoni i norsk skipsfart.

  I 1935 kjøpte rederiet dampskipet "Songdal" fra AS Songvaar. Det ble overtatt rundt månedsskiftet juni/juli, og fortsatte under samme navn. Skipet kom inn i europeisk og transatlantisk fart med rederens slektning Olaf Johan Gerrard som fører.

  Rederiet kunne nå glede seg over bedre tider - med en ordentlig boom i 1937 - det eneste gode år for trampskip på 30-tallet. Dette førte til et oppsving i aktivitet, hvor flere redere prøvde å skaffe seg større tonnasje. Satsningen for Gerrards rederi gikk bra, og det førte til kjøp av det britiske dampskipet "Adderstone" på 7.750 tdw. Det nye skipet fikk navnet "Germa" og kom i fart på sommeren 1937. Det viste seg snart at "Germa" oppnådde vesentlig bedre resultater enn den mindre "Songdal", og det minste skipet ble da også solgt i juni 1939 til finske kjøpere.  Det betydde at rederiet møtte krigen med ett skip, "Germa" som kom til å seile i Nortraships flåte - det meste av tiden med Olaf Johan Gerrard som fører.

  Fortsettelsen.

  Etter krigen ble "Germa" formelt tilbakeført til rederiet, og seilte stort sett i world wide trampfart frem til det ble solgt i februar 1950 til Japan.  Etter krigen var rederen nå innstilt på å komme med i tankfart, som hadde bedre lønnsomhet enn tørrlast, og i januar 1946 kjøpte rederiet en kanadiskbygget damptanker på 10.000 tdw.  Skipet fikk navnet "Georgia",  og etter en tid i løsfart ble skipet sluttet til Standard Vacuum for en god rate med levering i mai 1947. Derved ble rederiet sikret gode inntekter de nærmeste årene.

  De gyldne 50-og 60 årene.

  Johan Gerrards engasjement i Kristiansand Mek Verksted førte til at rederiet kontraherte flere skip ved verkstedet. Det begynte med "Germa" på 3860 tdw. som ble levert i 1952 - det var en singledecker med bro forut og maskineri akter.

  Markedet tok seg opp mot slutten av 1950, løftet av krigen i det fjerne Korea. Dette skapte en kontraheringsbølge, hvor også Gerrards Reder tegnet seg for en tankbåt på 17.000 tdw. fra Skottland. Skipet fikk navnet "Gerolda" og ble levert i juli 1955 og befraktet for 5 år til Anglo-Iranian Petroleum Co (BP). 

  "Georgia" ble i 1954 ombygd til tørrlasteskip ved Rosenberg Mek Verksted i Stavanger, og ble satt i fart igjen 10.februar 1955.

  Ved inngangen til 1956 disponerte rederiet tanksipet "Gerolda", dampskipet "Georgia" og motoskipene "Germa" og "Ferm". I tillegg hadde rederiet en byggekontrakt på Kristiansand Mek Verksted for en shelterdecker på nær 4.000 tdw. Gjennom årene bygget rederiet seks skip ved Kristiansand Mek.Verksted.

  Rederiet benyttet høykonjunkturen i 1956 på flere måter. Tankskipet "Gerolda" ble sluttet videre fremover  i 3 år til BP til gode rater, men "Georgia" ble i 1957 solgt til italienske kjøpere. Prisen var meget god - langt mer enn det hadde kostet ti år tidligere.  Samtidig benyttet rederiet seg av muligheten til å bestille en shelterdecker på 5.800 tdw. fra tysk verft for levering i 1958. Dette skipet fikk navnet "Georgia" og ble levert i november 1958.  Shelterdeckeren som var bestilt fra KMV ble levert i juni 1957 og fikk navnet "Germont". Skipet ble sluttet for 3 år til Montreal Shipping CO for skipning av papir.

  Det siste prosjektet fra kontraheringsbølgen i 1955/56 var malmskipet "Gerore" på 10.650 tdw. Skipet ble levert fra KMV i september 1959 og bygget spesielt for et 10-års certeparti til British Iron & Steel Corp.

  Markedsforholdene for skipsfarten fra 1957 og utover stilte rederiene i en ny situasjon. I denne situasjonen gikk Gerrards Rederi sin egen vei. 60-tallet ble først og fremst en tid for kjøp av secon-hand tonnasje, og ikke mindre enn ti skip ble kjøpt brukte mellom 1959 og 1969.  Samtidig ble de eldre og minste skipene solgt, mens rederiet prøvde å finne lønnsomme prosjekter innen større tonnasje.

  Fra boom til bunn.

  Rederiet satset på bulkskipsfart med egne og innbefraktede skip. Tankskipet "Georgia" viste seg å være dyr i drift og ble solgt våren 1973, mens "Gervalla" - bygget og levert i januar 1969 - ble solgt i april 1973. Mot slutten av 1969 gikk rederiet til sin største kontrahering noen gang, for to 37.000-tonns bulkskip fra Baltic Ship-building i Leningrad. Det var første gang et norsk rederi kontraherte ved et sovjetisk verft, noe som førte til stor oppmerksonhet. "Gerlin" ble levert i februar 1971 og "Gerlena" i september samme år. Rederiet valgte nå å selge malmskipene "Gerland" og "Gerore", og i 1970 ble også "Gernic" solgt. Flåten bestod da av tre egne bulkskip som ble supplert med et varierende antall innbefraktede skip. I 1973 hadde rederiet 11 slike skip inne på lengre certepartier som supplerte de tre egne skipene. Innbefraktningen bidro med betydelig summer, og driftsresultatet for årene 1971 - 74 var meget godt.

  Mens driften av bulkskip gav et betydelig kommersielt volum, satset en fortsatt på å ha flere bein å stå på.Våren 1973 ble det kontrahert et 125.000-tonns tankskip ved Uddevallavarvet, og videre gikk rederiet inn i offshore som deltaker i tre større konstellasjoner. Tørrlastmarkedet holdt seg sterkt en tid, og i 1974 kjøpte rederiet et bulkskip på 33.050 tdw. Det var "Claro" av Arendal bygget i 1965 og overtatt i juni 1974. Dermed talte den egne flåten fire bulkskip, i tillegg til syv innbefraktede.  

  Året 1975 ga svakere resultater, og utpå høsten besluttet rederiet å selge "Gerlin" og "Gerlena" med levering til nye eiere henholdsvis i september og desember 1975. Dermed stod rederiet igjen med en eneste egen bulkbåt "Germa", mens også antall innbefraktede skip ble redusert.  I august 1979 ble også "Germa" solgt.

  I 1968 begynte Gerrards Rederi å drive befraktningsvirksomhet med fremmede skip på timecharter, og i 70-årene var mellom 8 og 12 skip kontinuerlig innbefraktet.  I 1971 begynte rederiet å engasjere seg i offshorevirksomhet, først gjennom Odfjell-gruppen og deretter i VikingsOffshore, med det resultat at rederiet i 1973 var engasjert i 4 semisubmersible oljeplattformer med andeler på tilsammen mer enn 50 % av en plattform. Til dette kom delaktihet i etableringen av Viking Supply ships-gruppen i 1974.

  Tilbake til tank.

  I mars 1973 kontraherte rederiet et tankskip på 125.000 tdw. ved Uddevallavarvet. Skipet ble levert i august 1977 og fikk navnet "Georgia". Samtidig med leveringen, som fant sted under depresjonens mørkeste år, bestillte rederit et søsterskip fra verftet. Levering av dette skipet - "Gerina" - skjedde i februar 1980.  En optimisme i markedet i 1979/80 ble det kontrahert et kombinasjonsskip på 54.500 tdw. for Gerrards Rederi fra Uddevallavarvet.  Med navnet "Geranta" gikk skipet leveringstur i september 1982, og fant deretter sitt levebrød i løsfart, midt under shippingkrisens dypeste mørke.

  Det var nå svært dårlige tider, og bunnen ble nådd våren 1983.  Rederiet kom etterhvert i en situasjon hvor de ikke maktet sine økonomiuske forpliktelser ovenfor långiverne, mens Svenska Varv viste i første omgang stor forståelse, men i realiteten kom rederiet under kreditorenes kontroll

  Avvikling av Gerrards Rederi AS

  Så kom året 1986 da Uddevallavarevet ble nedlagt og Svenska Varv besløuttet å selge skipene.  I februar ble både "Geranta" og "Gerina" solgt - "Geranta" til Sovjet, mens bøyelasteren "Gerina" gikk til Shell, med levering etter fullført certeparti til Statfjord Transport.  Det tredje skipet "Georgia" ble i mai 1986 solgt av Uddevalla Shipping til et svensk rederi og levert i september.

  I denne situasjonen innså ledelsen at rederiet ville stå tomhendt tilbake så snart skipene var solgt. Ledelsen valgte da å opprette Gerrard Mangement Co AS, som overtok driftsansvaret for skipene fra tidligere disponentfirma Johan Gerrard & Co AS. Videre ble det stiftet et selskap, Gerrard Shipping Co AS som fikk overta driften av "Gerina" inntil det skulle leveres til Shell i april 1987.

  I realiteten var Gerrards Rederi AS konkurs sommeren 1986, da de finansielle forpliktelsene var vesentlig større enn verdiene som fremkom ved realisering av flåten. Det resulterte i nye selskaper, men det blir en annen historie.

  Rederiets ledelse.

  Johan Gerrard passerte 70 år i januar 1971, og døde i mai 1971. Han hadde mange verv i shippingmiljøet, og inntil sin død var han Kristiansands havnestyres dyktige og myndige formann. For Kristiansands Mek.Verksted spilte han en betydelig rolle.

  Da han passerte 70 år hadde forlengst overlatt den daglig ledelsen til sin sønn, Johan Nicolai Gerrard, født 1936. Han begynte i rederiet i 1962, og det var under hans ledelse at rederiet utviklet tidsbefraktningsvirksomheten, satset på bulk, deretter offshore og så ble sittende tungt i tank.