Shipyard

J. Laing & Sons Ltd., Sunderland, UK. J. Laing & Sons Ltd., Sunderland, UK.