Tjenestested Marinens stasjon, Port Edgar (M.S.P.E.)

  • http://forsvaretsmuseer.no/Forsvarets-museer/Forsvarets-historie/To-verdenskriger/Sjoeforsvaret-i-krig-1939-1945/I-alliert-krigstjeneste-1940-1945/Sjoeforsvarets-organisasjon-og-drift-i-England/Baser-stasjoner-og-avdelinger:

    "Sist i juni var Marinens personellstyrke i Storbritannia cirka 80 offiserer og 520 kvartermestere og menige. En større del av disse og de båtene som passet inn ble 30. juni 1940 skilt ut som en egen avdeling, ”Rosythavdelingen”, med oppsynsskipet ”Heimdal” som sjefs- og depotskip. Sjef var kaptein H. Henriksen. Dens oppgave var minesveiping.

    Ellers ble det ved depotavdelingen (”Heimdal” og ”Ranen”) holdt kurser for utdanning av radiopersonell, skyttere til handelsflåten og av skipsførere og styrmenn til utskrevne offiserer.

    Etterhvert ble det for trangt og utilfredstillende forhold om bord på Heimdal og Ranen. Derfor flyttet deler av organisasjonen på land og startet oppbygningen av marinens stasjon i Port Edgar ved Edinburgh. Den ble påbegynt sommeren 1940. Port Edgar var hoved depot for de av marinens fartøy som var stasjonert på Storbritannias østkyst. Her var det stasjons intendantur, skipstilsyn, depotavdeling med kaserner, stasjonslege, Marinens mannskapsdepotavdeling ”Rhynd House”, marinens radioskole, depotskipet Heimdal og flere våpen- og utstyrsdepoter. I nærheten lå sykehusene Almond Lodge og Glerwood House, tannlege kontor og et rekonvalesenthjem (The Whim)".