Verft

Lake Washington Shipyard, Houghton, WA, USA